Algemene Voorwaarden

Artikel 1:    Definities

1.    In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Dutch Survey Company B.V.:             de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Electrical Survey,                            Handelsnaam van Dutch Survey Company B.V.

Mechanical Survey,                         Handelsnaam van Dutch Survey Company B.V.

Ship Survey                                    Handelsnaam van Dutch Survey Company B.V.

Electrical Survey, Mechanical Survey en Ship Survey zijn tevens gebruiker van deze voorwaarden.

Opdrachtgever:                                        de wederpartij van Dutch Survey Company B.V.

Overeenkomst:                                         de overeenkomst tot dienstverlening.

2.    Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts) persoon, die met onze onderneming een (huur) overeenkomst heeft afgesloten respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) , erfgenamen en rechtsopvolgers.

Artikel 2:    Algemeen

1.    Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Dutch Survey Company B.V. en een opdrachtgever waarop Dutch Survey Company B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Dutch Survey Company B.V., voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.    Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4.    De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.    Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Dutch Survey Company B.V. en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3:    Aanbiedingen en offertes

1.    Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.    De door Dutch Survey Company B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Dutch Survey Company B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.    De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.    Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Dutch Survey Company B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dutch Survey Company B.V. anders aangeeft.

5.    Een samengestelde prijsopgave verplicht Dutch Survey Company B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6.    Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige opdrachten.

7.    Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden terug gezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

8.   Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

Artikel 4:    Uitvoering van de overeenkomst

1.    Dutch Survey Company B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2.    Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Dutch Survey Company B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.    Indien en voor zover Dutch Survey Company B.V. dat nodig acht voor een deugdelijke uitvoering van de opdracht, zal hij na verkregen toestemming van de opdrachtgever binnen het kader van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Dutch Survey Company B.V. in naam van de opdrachtgever kunnen doen bijstaan door een of meer geassumeerde deskundigen. De kosten van deze deskundigen kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend.

4.    Indien door Dutch Survey Company B.V. of door Dutch Survey Company B.V. ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5.    Opdrachtgever vrijwaart Dutch Survey Company B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

6.    Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 7 werkdagen na factuurdatum.

7.    De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dutch Survey Company B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Dutch Survey Company B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dutch Survey Company B.V. zijn verstrekt, heeft Dutch Survey Company B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

8.    Dutch Survey Company B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Dutch Survey Company B.V. is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Dutch Survey Company B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

9.    Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – -uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

10.  Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan  de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Artikel 5:    Wijziging van de overeenkomst.

1.    Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2.    Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dutch Survey Company B.V. zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3.    Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Dutch Survey Company B.V. de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.    Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Dutch Survey Company B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.    In afwijking van lid 3 zal Dutch Survey Company B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Dutch Survey Company B.V. kunnen worden toegerekend.

Artikel 6:    Contractsduur; uitvoeringstermijn

1.    De overeenkomst tussen Dutch Survey Company B.V. en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.    Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Dutch Survey Company B.V. derhalve binnen twee weken na het overschrijdingsmoment schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7:    Honorarium

1.    Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen en offertes:

                    – gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,

                    – exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,

                    – exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en eventuele verzekering,

                    – vermeld in Euro’s.

2.    Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

3.    Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Dutch Survey Company B.V., geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4.    Tenzij anders is overeengekomen zullen bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

5.    Indien Dutch Survey Company B.V. met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Dutch Survey Company B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

6.    Dutch Survey Company B.V. is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Dutch Survey Company B.V. kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.

7.    Bovendien mag Dutch Survey Company B.V. het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Dutch Survey Company B.V., dat in redelijkheid niet van Dutch Survey Company B.V. mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

8.    Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de

bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

9.    Dutch Survey Company B.V. zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Dutch Survey Company B.V. zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 8:          Levering.

1.    Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij.

Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door ons met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.

2.    De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking aan de wederpartij staan.

3.    Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

4.    Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.

5.    Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6.    Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te harer beschikking opgeslagen, voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 9:    Transport/risico

1.    De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaalt.

Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.

2.    Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

3.    Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld.

Wanneer wij een dergelijke  vergoeding in rekening  brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

Artikel 10:        Betaling

1.    Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, op een door Dutch Survey Company B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2.    Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde termijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% vermeerderd met de wettelijke rente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3.    In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de

opdrachtgever zijn de vorderingen van Dutch Survey Company B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4.    Dutch Survey Company B.V. heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Dutch Survey Company B.V. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

Dutch Survey Company B.V. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

5.    Dutch Survey Company B.V. heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

Artikel 11:        Eigendomsvoorbehoud

1.    Alle door Dutch Survey Company B.V. geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films, rapporten, meetresultaten, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Dutch Survey Company B.V. totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Dutch Survey Company B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen. Indien opdrachtgever bovengenoemde verplichtingen niet volledig is nagekomen vervalt het recht van gebruik van de geleverde zaken.

2.    De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3.    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Dutch Survey Company B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4.    De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5.    Door Dutch Survey Company B.V.  geleverde zaken, die krachtens het onder punt 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6.    Voor het geval dat Dutch Survey Company B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Dutch Survey Company B.V. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Dutch Survey Company B.V. zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12:        Incassokosten

1.    Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

2.    Indien Dutch Survey Company B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3.    De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13:  Onderzoek, reclames

1.    Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Dutch Survey Company B.V. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Dutch Survey Company B.V. in staat is adequaat te reageren.

2.    Indien een klacht gegrond is, zal Dutch Survey Company B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3.    Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Dutch Survey Company B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 en 16.

Artikel 14:        Opzegging

1.    Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

2.    Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Dutch Survey Company B.V. recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Dutch Survey Company B.V. zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

3.    Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Dutch Survey Company B.V., zal Dutch Survey Company B.V. in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

4.    Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Dutch Survey Company B.V. extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 15:  Opschorting en ontbinding

1.    Dutch Survey Company B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

        – Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

        – na het sluiten van de overeenkomst, Dutch Survey Company B.V. ter kennis gekomen omstandigheden, goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

    – opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2.    Voorts is Dutch Survey Company B.V. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de

        overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3.    Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Dutch Survey Company B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Dutch Survey Company B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.    Dutch Survey Company B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16:  Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1.    Indien Dutch Survey Company B.V. aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2.    Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Dutch Survey Company B.V. het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 17:        Reclames

1.    Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 14 dagen na levering van de betreffende prestatieschriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

2.    Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 21 dagen na de factuurdatum.

3.    Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

4.    Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

5.    Slechts indien en voorzover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsplicht van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

6.    Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

Artikel 18:  Garantie

1.    Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij gedurende een nader overeen te komen periode garantie op de door ons geleverde producten.

Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus geen storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.

2.    Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door ons niet langer garantie verleend, dan deze derdeleverancier aan ons verleent.

3.    De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.

4.    De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden of wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.

5.    Vervangen wij ter voldoening aan onze garantieverplichtingen onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen ons eigendom.

6.    Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt.

Artikel 19:  Aansprakelijkheid

1.    Indien Dutch Survey Company B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.    Dutch Survey Company B.V. is slechts aansprakelijk voor hem toerekenbare directe schade. Tevens moet de opdrachtgever Dutch Survey Company B.V. schriftelijk in gebreke hebben gesteld en hem sommeren de tekortkoming, zo mogelijk, binnen een redelijke termijn te herstellen. Dutch Survey Company B.V. is pas aansprakelijk als hij niet of niet tijdig aan deze sommatie heeft voldaan.

3.    Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade inde zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Dutch Survey Company B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Dutch Survey Company B.V. toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

4.    Tot directe schade behoren in geen geval:

bedrijfsschade, productieverlies, omzet en/ of winstderving, waardevermindering van producten en zaken, gemiste besparingen.

5.    Adviezen en rapporten worden door Dutch Survey Company B.V. naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen en gegevens.

6.    Voor vergoeding van andere dan directe schade is de adviseur slechts aansprakelijk indien en voor zover de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove onzorgvuldigheid van Dutch Survey Company B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.

7.    Indien en voor zover de opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en Dutch Survey Company B.V. te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.

Artikel 20:  Omvang van de schadevergoeding

1.    De door Dutch Survey Company B.V. te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan het door Dutch Survey Company B.V. gedeclareerde honorarium met een maximum van €5.000,-

2.    In afwijking van hetgeen onder 1. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

3.    De door Dutch Survey Company B.V. te vergoeden schade is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur in het voorkomende geval verstrekte uitkering.

Artikel 21:        Vrijwaringen

1.    De opdrachtgever vrijwaart Dutch Survey Company B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2.    Indien opdrachtgever aan Dutch Survey Company B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 22:  Risico-overgang

1.    Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 23:        Overmacht

1.    Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2.    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Dutch Survey Company B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dutch Survey Company B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Dutch Survey Company B.V. en onwerkbare

        omstandigheden worden daaronder begrepen.

3.    Dutch Survey Company B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Dutch Survey Company B.V. zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4.    Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.    Voor zover Dutch Survey Company B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dutch Survey Company B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

        Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 24:  Geheimhouding

1.    Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Zowel tijdens de uitvoering van de overeenkomst als na afloop daarvan, zal Dutch Survey Company B.V. de inhoud en/of resultaten van de door hem/haar verrichte werkzaamheden, waaronder begrepen (deel)resultaten en verkregen inzichten, in generlei vorm aan derden beschikbaar stellen, noch hierover aan derden mededeling doen of anderszins enige inlichting verschaffen of daarover publiceren.

2.    Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Dutch Survey Company B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Dutch Survey Company B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Dutch Survey Company B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 25:  Intellectuele eigendoms- en auteursrechten

1.    Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt

Dutch Survey Company B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die Dutch Survey Company B.V. toekomen op grond van de Auteurswet.

2.    Alle door Dutch Survey Company B.V. verstrekte stukken, zoals offertes, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films, meetresultaten, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Dutch Survey Company B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3.    Dutch Survey Company B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 26:  Monsters en modellen

1.    Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

2.    Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden, tenzij uit de aard van de opdracht anders blijkt.

Artikel 27:        Niet-overname personeel

1.    De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Dutch Survey Company B.V., medewerkers van Dutch Survey Company B.V. of van ondernemingen waarop Dutch Survey Company B.V. ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 28:  Geschillen

1.    De rechter voor de vestigingsplaats van Dutch Survey Company B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Dutch Survey Company B.V. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2.    Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 29:  Toepasselijk recht

1.    Op elke overeenkomst tussen Dutch Survey Company B.V. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 30:  Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

1.    Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer xxxx.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

  • Deze voorwaarden zijn tevens te lezen op, en te downloaden op de website van

Electrical-survey

    electrical-survey.nl/downloads/

        Dinteloord, 01 november 2011.